Wyciąg z regulaminu - najważniejsze w praktyce zasady dla fotografów w skrócie:

- Członkiem ZPFS może zostać: fotograf który prowadzi legalną działalność, posiada w swoim portfolio minimum 10 ślubów,
  prześle kopię zaświadczenia o odbyciu kursów liturgicznych, a także przejdzie weryfikację swojej twórczości
  (portfolio i 2 materiałów po minimum 100 zdjęć każdy) przez Radę Artystyczną ZPFS.
- Członkowie ZPFS mają prawo do zamieszczenia na swojej stronie www logo ZPFS (jednego z trzech do wyboru)
- Członkostwo jest płatne 100zł netto rocznie
- Członkowie którzy uzyskają łącznie 120pkt.* za swoje portfolio (max. 100pkt.* do uzyskania), oraz dodatkowych pkt. w konkursach organizowanych
  przez ZPFS stają się również członkami elitarnego Związku Artystów Fotografików Ślubnych – ZAFS (członkostwo w nim jest darmowe)
  *Punktacja ta będzie widoczna tylko dla fotografa po zalogowaniu na swój profil.
- Członkowie ZPFS mają możliwość stworzenia na stronach ZPFS własnego profilu informacyjnego/reklamowego dla klientów
  (w tym umieszczać na nim zdjęcia).
- Jeżeli fotograf będący członkiem ZPFS rażąco złamie standardy moralne lub jakościowe* wobec klienta, który zgłosi na niego uzasadnioną
  i zweryfikowaną skargę, wówczas traci on członkostwo. Skargi takie nie dotyczą zleceń sprzed wstąpienia do ZPFS.
  *(np. odda klientom zdjęcia o rażąco gorszej jakości niż prezentuje w swoim portfolio)

Skład Rady Artystycznej ZPFS:

- Krzysztof Wasiuk
- Kuba Cichocki
- Helena Król
- Wojtek Witek
- Hubert Kalinowski

 

 

REGULAMIN ZPFS:

§  1.

Zrzeszenie Profesjonalnych Fotografów Ślubnych, zwane dalej w skrócie: ”ZPFS” to miejsce skupiające osoby zajmujące się zawodowo
oraz leganie fotografią ślubną, spełniające standardy jakościowe, weryfikowane przez Radę Artystyczną Zrzeszenia, posiadające doświadczenie zawodowe,
a także szanujące normy etyczne zawodu fotografa ślubnego.
ZPFS ma na celu promowanie wysokich standardów fotografii ślubnej wśród fotografów i klientów, a co za tym idzie także promowanie swoich członków jak i samego Zrzeszenia, walkę z nielegalną i zaniżającą standardy konkurencją, a także wymianę doświadczeń oraz integrację środowiska fotografów ślubnych.

§  2.

Zrzeszenie powstało z inicjatywy fotografa Krzysztofa Wasiuka, który jest zarazem głównym
Administratorem i właścicielem strony Zrzeszenia oraz loga ZPFS.

§  3.

Wraz ze ZPFS do życia powołana zostaje również organizacja skupiająca najlepszych wśród profesjonalnych fotografów ślubnych ze Zrzeszenia: Związek Artystów Fotografików Ślubnych zwanym dalej ZAFS. Zasady rekrutacji do ZAFS zostaną przedstawione w pkt.8

§  4.

Logo ZPFS może być używane i rozpowszechniane tylko przez aktywnych członków ZPFS, czyli przez osoby, które pomyślnie przeszły weryfikację
oraz mają ważny okres opłacenia składki.
Członkowie Zrzeszenia mają możliwość umieszczania loga ZPFS na swoich stronach www w celu własnej promocji,
oraz jako potwierdzenie przynależności do Zrzeszenia.
Warunkiem umieszczenia logo ZPFS na własnej stronie jest także aktywny link prowadzący do strony zpfs.org.pl lub podpis pod logo gdzie
zawarty będzie adres strony (zpfs.org.pl) w formie pisemnej lub graficznej.

§  5.

Członkiem ZPFS mogą zostać tylko osoby, które pomyślnie przejdą proces weryfikacji swojego zgłoszenia (szczegóły pkt. 11) oraz opłacą składkę członkowską w wysokości 100zł. netto która daje roczną ważność konta.

§  6.

Składka członkowska w wysokości 100zł netto (123zł brutto) obejmuje jeden rok kalendarzowy. Po upływie ważności konta i braku opłacenia kolejnej składki wygasa członkostwo w ZPFS, a także możliwość umieszczania logo Zrzeszenia na stronie www danego fotografa. Profil fotografa nie jest wtedy również widoczny na stronie ZPFS, natomiast nie jest on kasowany, może być on ponownie aktywowany po opłaceniu składki.
Na 30 dni przed wygaśnięciem okresu opłacenia składki wysłany będzie e-mail z przypomnieniem o wygaśnięciu członkostwa,
a także poinstruowanie o możliwościach dokonania płatności.
ZPFS wystawia faktury vat za opłacone składki członkowskie w przypadku podania danych do wystawienia faktury.

§  7.

Członkowie, których fotografie zajęły 1 miejsce w którejkolwiek z kategorii w konkursie organizowanym 2 razy do roku przez ZPFS zyskują rok darmowego członkostwa w ZPFS, czyli są zwolnieni z płatności kolejnej rocznej składki. Jeżeli jedna osoba wygra 2 lub więcej konkursów w ciągu roku także zyskuje jeden (i tylko jeden) rok członkostwa gratis, ponieważ nagroda ta nie sumuje się.

§  8.

ZAFS – zasady przyjęcia:
Członkiem ZAFS może zostać tylko aktywny członek ZPFS, który uzyskał łącznie 120pkt. za swoje portfolio (jest to max. 100pkt. do zdobycia) oraz za zajęcia punktowanych miejsc w konkursach (szczegóły pkt.9) organizowanych przez ZPFS.
Strona ZAFS zacznie funkcjonować w momencie kiedy 15 fotografów uzyska status wymagany żeby zostać członkiem ZAFS, czyli zdobędzie 120pkt.
Członkami honorowymi ZAFS zostaną również członkowie Rady Artystycznej ZPFS, w uznaniu swojego dorobku fotograficznemu a także jako rekompensaty za brak możliwości brania udziału w konkursach ZPFS, w których są jurorami.

§  9.

Konkursy (zasady ogólne oraz zasady przyznawania punktów):

- O terminie nadsyłania zdjęć na konkursy informować będą ogłoszenia w zakładce konkursy
- Można wysyłać maksymalnie 2 zdjęcia do każdej z kategorii, przesłanie większej ilości zdjęć dyskwalifikuje wszystkie przesłane przez fotografa zdjęcia w danej kategorii.
- Na konkursy można nadsyłać jedynie zdjęcia, które nie były wcześniej oficjalnie nagradzane w innych konkursach fotograficznych.
- Laureatów konkursów wybiera Rada Artystyczna ZPFS w niezależnym głosowaniu.
- Konkursy będą odbywały się w 5 kategoriach: Przygotowania, Ceremonia, Sesja Plenerowa, Detale, Portret Kreatywny.

- Miejsca 1-10 w każdej z kategorii premiowane są punktami:
1. miejsce: 8 pkt. – dodatkowo roczne członkostwo w ZPFS gratis
2. miejsce: 5 pkt.
3. miejsce: 4 pkt.
4. miejsce: 3 pkt.
5.  miejsce: 2 pkt.
6-10 miejsce: 1 pkt.

§  9.a

- Punkty* zdobywane w konkursach sumują się z punktami zdobytymi za portfolio podczas wstępowania** do ZPFS i po uzyskaniu łącznie 120pkt.
dają przepustkę do członkostwa w ZAFS (członkostwo w ZAFS jest darmowe).
* Punktacja ta nie jest widoczna na stronach ZPFS, tylko w profilach fotografów do ich wglądu.
** Po roku członkostwa można wystąpić o ponowną weryfikację portfolio przez Radę Artystyczną i uzyskać wyższą punktację.

§  10.

Administrator ma prawo powoływać i odwoływać członków Rady Artystycznej a także członków ZPFS.
Każdorazowo taka decyzja będzie uargumentowana. ZPFS ma prawo zmienić swoją nazwę oraz oficjalne logo.

§  11.

Zasady przyjęcia do ZPFS:

- Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie głównej ZPFS w zakładce: ”dla fotografów” lub w zakładce "Rejestracja"
- W formularzu należy umieścić następujące dane:
- Adres strony www związany z tematyką fotografii ślubnej, lub z wydzielony działem dotyczącym zdjęć ślubnych, ew. dodatkowo również adres bloga.
- Nr. REGON (Wyjątkowo: jeżeli nie jest prowadzona działalność gospodarcza należy udowodnić legalny charakter prowadzenia działalności usługowej)
- Link do wglądu z dwóch reportaży ze ślubu z min. 100 zdjęciami każdy (może być to blog)
  Zdjęcia muszą mieć min. 700 a max. 1000 pixeli wymiaru dłuższego boku.
- Po pomyślnej weryfikacji zgłoszenia należy przesłać kopię (może być to skan lub zdjęcie) zaświadczenia o odbyciu kursów liturgicznych.
- Po dopełnieniu powyższych formalności, oraz po pozytywnej ocenie Rady Artystycznej konto staje się aktywne po zapłaceniu skałdki członkowskiej.
- Od momentu pomyślnej weryfikacji zgłoszenia jest nieprzekraczalny termin 30 dni na opłacenie składki członkowskiej, oraz na przesłanie zaświadczenia.
  Brak dopełnienia tych formalności skutkuje zablokowaniem konta, a kolejna możliwość przystąpienia do ZPFS będzie możliwa dopiero po rocznej karencji.

- Odpowiedzi o przyjęciu lub odrzuceniu są przekazywane za pomocą wiadomości e-mail.
- Portfolio fotografa, a także materiały całościowe z dwóch reportaży będą oceniane przez Radę Artystyczną ZPFS.
- Rada Artystyczna może przyznać za portfolio maksymalnie 100pkt.*
  Ma ona także prawo do odrzucenia kandydatury fotografa pomimo spełnienia pozostałych wymogów.
  (*Punktacja ta będzie widoczna tylko dla danego fotografa po zalogowaniu na swój profil.)

- Można się starać ponownie o przyjęcie do ZPFS po upływie roku od odrzuconego zgłoszenia.
- Jeżeli fotograf został przyjęty do ZPFS, ale uzyskał za swoje portfolio poniżej 100pkt. może poddać się ponownie weryfikacji przez Radę Artystyczną po upływie
  roku czasu i opłaceniu kolejnej składki członkowskiej. Portfolio poddane zostanie wtedy ponownej ocenie.

§  12.

Forum dyskusyjne ZPFS jest dostępne tylko dla członków Zrzeszenia po zalogowaniu.
Będzie ono nadzorowane przez wyłonionego spośród członków moderatora.
Zabranie się kopiowania lub jakiegokolwiek publikowania i wynoszenia treści zamieszczonych na forum poza nie.
Zezwala się umieszczanie na forum fotografii nie przekraczających 200kb. pojemności.
Używanie wulgaryzmów lub wzajemne obrażanie się spowoduje usuwanie postów, a w skrajnych przypadkach może skutkować utratą członkostwa pomimo opłaconej składki.

§  13.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach regulaminu ZPFS.
O ewentualnych zmianach użytkownicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

§  14.

W przypadku firm w których pracuje więcej niż jeden fotograf, do zrzeszenia może wstąpić każdy z nich, ale osobno, jako osobny użytkownik -przy zachowaniu wspólnego adresu www.
Każda kandydatura z takiej firmy będzie rozpatrywana osobno.
Pierwszy użytkownik z wieloosobowej firmy płaci całą stawkę członkowską, pozostali zaś 50% stawki.
Firma kilkuosobowa może mieć więc dowolną ilość członków w ZPFS, pod warunkiem przejścia weryfikacji przez każdego z nich osobno.

 

Jako iż członkowie ZPFS mają obowiązek pracy wg. Profesjonalnych standardów, Młode Pary mogą zgłaszać nieprawidłowości związane ze współpracą z fotografem ze ZPFS.
- Zgłoszenia mogą dotyczyć tylko umów zawieranych po wstąpieniu fotografa do ZPFS.
- Klienci zgłaszające taką skargę muszą przesłać kopię umowy z fotografem, a także dowody i opis dotyczący problemu.
- Jeżeli fotograf będący członkiem ZPFS rażąco złamie standardy moralne lub jakościowe* wobec klienta, który zgłosi na niego uzasadnioną i zweryfikowaną skargę, wówczas traci on członkostwo. Skargi takie nie dotyczą zleceń sprzed wstąpienia do ZPFS.
- *Skarga jakościowa może dotyczyć: rażąco gorszej jakości oddanych zdjęć niż fotograf prezentuje w portfolio, niemożności wykonania/dokończenia zlecenia ze względu na awarię sprzętu (profesjonalny fotograf jest zobowiązany do posiadania backupu sprzętowego)
Nie dotyczy to uszkodzenia kart pamięci.
- Każdorazowo fotograf ma prawo ustosunkować się do skargi oraz przedstawić swoją wersję.
- W przypadku naruszenia w.w. zasad fotograf traci członkostwo w ZPFS na dwa lata, a w skrajnych przypadkach dożywotnio, pomimo opłaconej składki.
- Decyzja wydana przez Administratora jest ostateczna i nie podlega apelacji na drodze sądowej.
- Naruszenie standardów moralnych i etycznych za każdym razem rozpatrywane jest indywidualnie.

§  15.a

ZPFS nie ponosi odpowiedzialności za działalność oraz zachowanie swoich członków i nie może być stroną w ewentualnym postępowaniu
sądowym prowadzonym przeciwko członkom ZPFS.
Może za to reagować w ramach własnych struktur, wymierzając nagany, łącznie z wykluczeniem członka ZPFS ze Zrzeszenia. 

§  16.

Dane Osobowe Członków ZPFS są poufne. Prezentowane na stronach ZPFS są jedynie dane informacyjno/kontaktowe udostępnione przez samych użytkowników.
Członkowie ZPFS mogą otrzymywać e-maile informacyjne od Administratora.

§  17.

Wstąpienie do ZPFS oznacza, iż użytkownik zapoznał się i akceptuje regulamin.